Hieronder volgt de reactie van de toezichthouder BFT, het valt niet onder het toezicht, alweer een toezichthouder zonder toezichtmogelijkheden. Net als de KNB die toezicht houdt op zich zelf en de AFM die ook de verantwoordelijkheid afschuift.


Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Datum: ma 20 apr. 2020 om 13:09
Onderwerp: Re: uw mail van 27 oktober 2018
Aan: <bft.post@bureauft.nl>

Geachte toezichthouder, 

Ik heb drie geklaagd tegen de Notarisbond tegen zich zelf maar ze reageren nu al 3 jaar niet. Vanmorgen maar een finale keer. Het is totaal absurd dat ze als het lastig word, heel in hun geval, want het is schandelijke zaak waarbij een heel groot keurige notaris kantoor zoals Lubbers en Van Dijk te Amsterdam, Akkermans en Meulemans, de Koninklijke Notarisbond betrokken zijn en ze elkaar de hand boven het hoofd houden. 

De reden dat ik nu schrijf weer omdat het door Corona word opgerakeld. Ik heb een kwetsbare gezondheid. Tevens ben ik journalist en wil deze malafide praktijken aan het licht brengen. En ga het vandaag of morgen publiceren. 

U bent toezichthouder,wat is uw reactie en wat gaat u doen?

Vriendelijke groeten 

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op di 30 okt. 2018 om 22:23 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte heer, mevrouw,

Heel erg bedankt voor uw bericht en voor het signaleren van mijn klacht. Het gaat juist ook over de notarisbond, door mijn advocaat en door mij 12 keer aangeschreven in een periode van drie maanden. Voor klachten over de notarisbond kan ik bij notarisbond terecht en dan weet ik zeker dat mijn klacht onpartijdig word behandeld?  Het e-mailadres van de kamer op de site van de notarisbond klopt ook nog eens niet.  

Ik vind het een vreemde zaak dat het klagen, heb het jaarverslag gelezen, bij de kamer vh notariaat 160 euro bedraagt. Dit terwijl bijna niemand in het gelijk word gesteld! En er belastinginspecteurs recht spreken terwijl ze daartoe niet zijn opgeleid. 

Het lijkt me geen welbestede 160 euro, in mijn geval keer 2, het gaat hier om twee bevriende notarissen.

Ik ga het verder onderzoeken wellicht dat ik dan bij u terug mag komen met bevindingen?

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp en signalering.

Vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op ma 29 okt. 2018 om 09:06 schreef BFT Post <bft.post@bureauft.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft uw e-mail van 27 oktober 2018 in goede orde ontvangen.

Het Bureau Financieel Toezicht is een toezichthouder en houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere vrije beroepsbeoefenaren.

Afgeven signaal

Het BFT kan u helaas niet helpen met uw individuele bezwaar. Daartoe bieden onderstaande instanties diverse mogelijkheden. Bij BFT kunt u alleen een signaal afgeven over het functioneren van een (kandidaat-of toegevoegd) notaris die valt onder het toezicht van het BFT. Het BFT kan uw signaal gebruiken in zijn toezicht. Uw bericht hebben wij in dit kader geregistreerd. Vanwege wettelijke bepalingen kan het BFT u echter geen terugkoppeling geven op uw melding.

Hieronder leest u in het kort wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de dienstverlening of rekening van de notaris. Uitgebreidere informatie vindt u op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), www.knb.nl.

In gesprek met de notaris over uw klacht
Zeker als het gaat om de geboden dienstverlening werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing meestal nabij.

Tussenkomst KNB
Biedt een gesprek geen uitkomst? De KNB kan u, als u dat wilt, met informele tussenkomst helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Deze tussenkomst is onpartijdig en vindt plaats door middel van schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt. Vraag de hulp aan via:

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Afdeling tuchtrecht en klachten, Postbus 16020
2500 BA DEN HAAG

Dat is bijzonder van voor een toezichthouder. Ook, En zeker gezien het feit ik uw organisatie, tesamen met mijn advocaat gebid en gesmeekt het de zaak in behandeling te nemen. Pas als ik dreig naar de pers te stappen wordt mevrouw Kleijn beter zie de mails. 

Nou goed, we geven u een laatste kans om te reageren en wel iets doen om het op te lossen. 

Heel fijn weekend!

Vriendelijke groeten

Marije van Appeldoorn

Op vr 24 jul. 2020 om 15:26 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:

Geachte mevrouw Appeldoorn,

Zoals ik in mijn bericht heb aangegeven, hebben we gedaan wat binnen onze macht ligt. Het past de KNB niet om zich inhoudelijk in deze zaak te mengen. De KNB kan u en uw zus in deze casus helaas niet verder helpen. 

Het spijt mij dat ik u niet anders kan berichten.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jul. 2020 om 14:36 heeft Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com> het volgende geschreven:

Geachte heer Geselschap,

Wat ben ik verheugd uw mail te lezen, heel erg bedankt voor het aanbieden van uw excuses! 

Mijn zusje en ik hebben echter extreem te lijden gehad onder dankzij de betrokken notarissen en uw organisatie.

In mijn geval ben ik er totaal aan onder door gegaan, psychisch en financieel. En verwacht dat u een oplossing zoekt, zsm, en in overleg met de betrokkenen notarissen treed en met mijn vader om het op te lossen. Het liefst vanmiddag nog. 

En deze keer niet door me te intimideren etc maar een oplossing die mijn moeder en haar nalatenschap recht doet. 

Mijn zusje en ik zien uw voorstel graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Op vr 24 jul. 2020 om 09:56 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Ik ontving gisteren van de Nationale Ombudsman het bericht dat u een klacht heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman over het handelen van de KNB. Ik betreur het dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de KNB. De Nationale Ombudsman heeft mij gevraagd of de klacht die u over de KNB heeft, al conform de binnen de geldende klachtenprocedure binnen de KNB is behandeld. Ik heb moeten constateren dat dit niet het geval is. De klachtenbehandelaar, mevrouw Kleijn, heeft uw klacht opgevat als de mededeling dat u een klacht over een notaris wilde laten beoordelen en heeft u verwezen naar de daartoe bevoegde instantie. Nu ik uw e-mail van 20 april jongstleden onder ogen heb gekregen, moet ik constateren dat de interpretatie van mevrouw Kleijn gebaseerd is op een onjuiste lezing van die e-mail. U geeft duidelijk aan dat u zich niet kunt vinden in de wijze waarop uw klacht over notarissen door de KNB is behandeld en dat u zich niet kunt vinden in de uitkomst hiervan. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan dat uw klacht over het handelen van (een medewerker van) de KNB niet op de juiste wijze in behandeling is genomen.

De KNB is de beroepsorganisatie van en voor notarissen en ondersteunt notarissen op allerlei wijzen bij het voeren van hun praktijk. De wetgever heeft de KNB geen toezichtstaken toegekend, zoals het doen van onderzoek bij en naar het handelen van notarissen. Ook heeft de KNB niet tot taak gekregen om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. Beide taken zijn belegd bij onafhankelijke instanties respectievelijk het Bureau Financieel Toezicht en de notariële tuchtrechter. Dit is naar onze mening ook logisch omdat het onwenselijk is dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

De KNB heeft in de loop der jaren echter geconstateerd dat klachten over notarissen in veel gevallen voortkwamen uit miscommunicatie tussen de cliënten en hun notaris. Vaak bleek het mogelijk te zijn om de onvrede van cliënten weg te nemen als de notaris een extra toelichting gaf op zijn of haar handelwijze. Naar de mening van de KNB is het in die gevallen onwenselijk dat een langere en een vaak voor beide partijen belastende procedure bij de tuchtrechter gevolgd moest worden. Dit moest makkelijker en laagdrempeliger kunnen. De KNB heeft daarom besloten om – op basis van vrijwilligheid – het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris te faciliteren. Wij merken dat dit in het overgrote deel van de klachten leidt tot een oplossing van de door cliënten van notarissen ervaren problemen. Er bestaat geen enkele verplichting om gebruik te maken van deze dienstverlening en partijen kunnen er ook voor kiezen om direct hun geschil voor te leggen aan de tuchtrechter.

In uw situatie is dit resultaat helaas niet bereikt. U geeft aan dat u zich er niet in kan vinden dat de notaris met in uw ogen onacceptabel handelen weg komt. Zoals aangegeven heeft de KNB geen bevoegdheden om onderzoek te doen naar het handelen van de notaris of een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. De KNB kan uitsluitend het gesprek tussen een cliënt en zijn notaris vlot proberen te trekken. Ik begrijp uiteraard dat u graag had gezien dat het probleem tussen en de betrokken notarissen zou zijn opgelost. Dat had de KNB ook graag gezien, maar helaas is het resultaat anders en zijn de mogelijkheden van de KNB om u aan een ander resultaat te helpen uitgeput. Wij kunnen u dan enkel nog verwijzen naar de daartoe bevoegde instanties zoals ook gebeurd is.

Voorts bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen door de KNB is opgepakt. Ik heb vastgesteld dat op zichzelf de juiste procedure is gevolgd bij het behandelen van klachten. U heeft expliciet aangegeven dat in een eerdere klacht over een notaris een iets andere procedure werd gevolgd. Dat is juist. Wij zijn echter constant bezig om onze eigen processen en onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben moeten constateren dat in de meeste gevallen dat een positief resultaat wordt bereikt het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris direct na het eerste contact tot stand komt. Een tweede ronde van het uitwisselen van standpunten voegt daarbij niet of nauwelijks iets toe. Juist om te zorgen dat cliënten niet het gevoel krijgen dat ze ‘aan het lijntje worden gehouden’ hebben we daarom besloten de procedure te verkorten en nog maar één rond van uitwisseling van standpunten aan te bieden en partijen – als ze er dan niet samen uit gekomen zijn – daarna direct door te verwijzen naar de bevoegde instanties om een oordeel te geven over de betreffende klacht.

Hoewel dus de juiste procedure bij de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen gevolgd is, moet ik wel vaststellen dat de snelheid van de KNB bij de behandeling van uw klacht ernstig te wensen over heeft gelaten. Daarvoor bied ik u dan ook mijn verontschuldigingen aan. Dit geldt ook voor de motivatie die u is verstrekt voor de ontstane vertraging. Ziekte van een medewerker van de KNB kan en mag nooit de reden zijn dat onze dienstverlening in het gedrang komt. De KNB is momenteel bezig om al haar werkprocessen te verbeteren. Dit geldt ook voor het proces rond de behandeling van klachten van cliënten over hun notaris. Hierbij wordt expliciet gekeken naar het voorkomen van dit soort situaties. De KNB neemt uw ervaring zeer serieus en wil in de toekomst voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren.

Samenvattend moet ik constateren dat wij op een verkeerde wijze zijn omgegaan met uw klacht over de KNB en dat bij de behandeling van uw klacht over het handelen van een aantal notarissen niet voortvarend genoeg is gehandeld. Voor beide omstandigheden bied ik u nogmaals mijn verontschuldigingen aan. Zoals aangegeven is de KNB bezig om maatregelen te treffen dit soort fouten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Elke klacht over ons handelen en onze communicatie nemen wij zeer serieus. Een klacht geeft ons altijd de mogelijkheid om onze werkwijze te verbeteren en aan te scherpen. Mocht u omtrent de afhandeling van uw klacht over het handelen van de KNB niet tevreden zijn dan kunt u onze wijze van afhandeling voorleggen aan de Nationale Ombudsman, zoals u reeds gedaan heeft. Ik zal volledigheidshalve een kopie van deze e-mail toesturen aan de Nationale Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap

mr. W.J. Geselschap

Manager Praktijkzaken

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Spui 184, 2511 BW ‘s-Gravenhage

Postbus 16020, 2500 BA ‘s-Gravenhage

t. 070 3307133

afwezig: vrijdagmiddag

Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.notaris.nl

Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief

Volg ons ook op TwitterLinkedIn of Facebook.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

———- Forwarded message ———
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Date: ma 20 apr. 2020 om 11:05
Subject: Re: 2020043/JK K3b
To: Klachten KNB <bemiddeling@knb.nl>

Geachte mevrouw, 

Bij uw vorige bemiddeling deed u er maanden over 13 x vragen om te bemiddelen. Ik moest toen dreigen met naar de pers te stappen. Ook volledig niet naar de feiten kijken en de heer Galman van Lubbers weg laten komen met niet betrokken terwijl er 6 aktes zijn overhandigd waarbij het kantoor en de heer Galman aanwezig was. ook mijn vader verteld dat de heer Galman zijn notaris was. Hoe kunnen ze hiermee wegkomen?

Klagen over de notarisbond doe je bij de notarisbond:

Absurd maar ik heb het gedaan bij uw instelling

Meerdere keren en onlangs ook nog! 

Ik kan me vergissen maar heb nog nooit een reactie gehad op mijn klacht. 

Zal het nog een laatste keer proberen, ik dien officieel een klacht in vanwege traineren van de zaak en de uitslag van de bemiddeling. 

Wel heel fijn dat u de zaak van de andere Notaris De heer Meuleman zo snel hebt aangepakt. Heel erg bedankt daarvoor. Maar ook hier staakt u de bemiddeling. Terwijl de notaris niet ingaat op de feiten. Hij komt aanzetten met een heel ander verhaal . 

Dus ook hierover klaag ik officieel. 

Hartelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Op di 31 mrt. 2020 om 10:52 schreef Klachten KNB <bemiddeling@knb.nl>:

ons kenmerk                   : 2020043/JK

doorkiesnummer            : (070) 330 72 07

mailadres                        : bemiddeling@knb.nl

betreft:                            : bemiddeling

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Hierbij bevestig ik uw reactie op de e-mail van kandidaat-notaris mr. R.Ph. Meuleman.

U heeft deze e-mail in cc gestuurd naar info@knb.nl, echter zoals u in mijn e-mail van 27 en 30 maart 2020 heeft kunnen lezen is het e-mailadres met betrekking tot dit dossier bemiddeling@knb.nl.

Tevens heeft kandidaat-notaris mr. R.Ph. Meuleman  een afsluitende reactie gegeven aan u met in de cc de KNB.

De rol van de KNB is hiermee ten einde. Indien partijen er na 2x schrijven niet samen uit komen stopt de rol van de KNB. Ik ga dan ook over tot sluiting van het dossier.

U kunt eventueel nog een van de andere wegen bewandelen zoals aangegeven in mijn eerste e-mail aan u van 27 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Mw. J.M. Kleijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: