Bewijs

familierecht • erfrecht • mediation
LINK Advocaten Coöperatief U.A. is gevestigd te Amsterdam en Amersfoort en inschreven in het handelsregister onder nummer 56312377. Uitsluitend LINK Advocaten Coöperatief U.A. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn
algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen via www.linkadvocaten.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
PER AANGETEKENDE POST
VERTROUWELIJK
Mevrouw M.C.CH. van Appeldoorn
Rembrandtweg 353
1181 GL AMSTELVEEN
Tevens per e-mail:
marijevanappeldoorn@gmail.com
Amsterdam, 5 juni 2018 mweenink@linkadvocaten.nl
www.linkadvocaten.nl
Dossier : Van Appeldoorn / Van Appeldoorn
Ons kenmerk : MW/D2018069
Betreft : Diverse kwesties
Geachte mevrouw,
Tot mij wendde zich uw vader, de heer H. van Appeldoorn. Hij verzocht mij om zijn belangen te
behartigen in verband met de afwikkeling van de nalatenschap van uw moeder. Namens hem
bericht ik u als volgt.
Op 20 augustus 2003 is uw moeder overleden. Zij was op dat moment in gemeenschap van goederen met cliënt gehuwd. Uw moeder heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament. Op
grond daarvan waren uw vader, u en uw zuster ieder voor 1/3 deel tot haar nalatenschap gerechtigd. Uw vader heeft echter het vruchtgebruik verkregen over uw erfdeel en dat van uw zuster,
zonder dat hij daarvoor zekerheid hoefde te verschaffen. Een en ander brengt met zich mee dat
uw vader niet verplicht is om tijdens zijn leven alvast iets aan u uit te keren. Anders geformuleerd:
u bent daarvoor volledig van zijn bereidheid afhankelijk.
Uw vader heeft u en uw zuster in 2017 vrijwillig uitkeringen op grond van het testament gedaan.
Op 7 mei 2018 heeft hij aangeboden om nogmaals een bedrag aan u beiden uit te keren. Hij
heeft u daarmee willen helpen, zoals hij u ook in het verleden op tal van wijzen financieel heeft
ondersteund, ook na het eindigen van zijn wettelijke onderhoudsverplichting jegens u.
Uit diverse e-mails die uw vader mij heeft verstrekt, blijkt dat u zijn financiële gestes niet waardeert en – ten onrechte – van mening bent dat hij (mede) verantwoordelijk is voor uw huidige (financiële) situatie. Hoewel zijn aanbod van 7 mei jl. er juist op was gericht om de voortslepende
discussie omtrent de nalatenschap van uw moeder te beëindigen, heeft u dat aanbod verworpen.
Dat is uw goed recht, maar maakt niet dat uw vader u bij leven meer behoeft uit te keren dan hij
reeds heeft gedaan, zoals ik hiervoor reeds heb opgemerkt.
Dat u van mening bent dat u niet over een complete versie van het testament van uw moeder
beschikt, doet aan het voorgaande niet af. Cliënt kon en kan u niet meer verstrekken dan het
testament waarvan hij u al een kopie heeft verstrekt. Volgens hem is dat testament compleet. Wilt
u dat controleren, dan kunt u dat zelf doen. Zie voor meer informatie daarover de volgende link:
www.notarisadviezen.nl/hoe-een-testament-opvragen/.
familierecht • erfrecht • mediation
2
Cliënt heeft mij talloze voorbeelden laten zien van e-mails en andere correspondentie waarin u
zich in zeer negatieve en ondankbare wijze jegens hem en zijn partner uitlaat en/of dreigt met
allerlei belastende zaken (zoals beslagen, procedures en het verspreiden van lasterlijke informatie). Ook heeft hij mij verteld dat u in het recente verleden zijn woonboot heeft beklad en smaadschriften onder derden heeft verspreid. Cliënt heeft u op 20 juli 2017 per brief laten weten dat hij
daarvan niet gediend is en u gevraagd om uw gedrag jegens hem en zijn partner aan te passen.
Helaas heeft dat niet het door hem gewenste effect gehad, zoals mede blijkt uit uw e-mails aan
cliënt van eind mei.
Voor cliënt is de maat nu vol. Hij wenst niet langer met u te discussiëren over de nalatenschap
van uw moeder. Evenmin wensen hij en zijn partner nog langer door u te worden bejegend zoals
u doet. Voor hen heeft u daarin te vaak grenzen overschreden. Voorts heeft cliënt de indruk dat
zijn bijdragen aan u in een bodemloze put belanden. Hij vindt dat u onvoldoende onderneemt om
uw schuldenlast te beperken.
Namens cliënt laat ik u dan ook hierbij weten dat zijn aanbod van 7 mei jl. definitief als ingetrokken moet worden beschouwd en verzoek ik u om:
• hem en zijn partner niet langer – op welke wijze dan ook – lastig te vallen;
• zich jegens hen niet opnieuw schuldig te maken aan smaad/laster; en
• om zich voor zakelijke aangelegenheden in het vervolg tot mij te wenden, bij voorkeur
via een eigen advocaat.
Cliënt wenst overigens niet nog meer geld aan u te voldoen, zolang dat direct of indirect in de
handen van uw schuldeisers belandt. Hij acht het wenselijk dat u hiervoor hulp zoekt in de vorm
van schuldhulpverlening.
Cliënt en zijn partner zullen negatief geladen correspondentie uwerzijds niet langer beantwoorden. Zij zullen evenmin nalaten om (alsnog) aangifte wegens smaad/laster jegens u te doen,
indien u daartoe in hun visie aanleiding geeft.
Tot slot overweegt cliënt om u de huur betreffende zijn woning gelegen aan de Rembrandtweg
353 te Amstelveen op te zeggen, gelet op uw huidige huurachterstand van circa € 62.000 (excl.
wettelijke rente). Of hij daadwerkelijk tot opzegging overgaat, wenst hij echter mede te laten afhangen van uw handelwijze in de toekomst, waaronder het respecteren van bovenstaande verzoeken en het naleven van uw huurverplichtingen vanaf heden. Hij houdt dit punt dus vooralsnog
in beraad.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
M.A. W

%d bloggers liken dit: