zie onderstaande correspondentie

Per aangetekende post
Dhr. J.J.G. Scheepers
Kerkstraat 100
1017 GP AMSTERDAM
Tevens per e-mail: joris.scheepers@gmail.com;
joris.scheepers@icloud.com
Biddinghuizen, 26 januari 2021
Inzake: Ingebrekestelling
Geachte heer Scheepers, beste Joris Jan Gabriël,
Tot mij heeft zich gewend mevrouw M. Van Appeldoorn, hierna te noemen: ‘cliënte’, met het
verzoek haar belangen te behartigen.
Feiten en omstandigheden
Cliënte heeft tot op heden geld van u tegoed met betrekking tot de partner- en kinderalimentatie, zie
bijlage 1. In het verleden heeft zowel het LBIO, een deurwaarderskantoor alsmede de gemeente
Amstelveen getracht de gelden bij u te innen. Desalniettemin heeft u het nagelaten om tot betaling
over te gaan.
De laatste kinderalimentatie dateert van september 2015 toen de kinderen bij u zijn wonen. De
partneralimentatie is niet meer betaald vanaf 2015. Het LBIO heeft slechts € 5.000,00 (totaal 10
maanden) opgehaald.
Volledigheidshalve betreft dit 6 maanden kinderalimentatie a € 750,00 maal 2 kinderen is € 9.000,00
alsmede 48 maanden partneralimentatie a € 500,00 is € 24.000,00.
Tekortkoming
Bij het aangaan van een overeenkomst ontstaan er over en weer verplichtingen, oftewel
verbintenissen. Worden deze verplichtingen niet of niet geheel nagekomen, dan is er sprake van een
tekortkoming volgens artikel 6:74 BW. Indien er sprake is van een tekortkoming, dan dient de partij
die tekort is gekomen de schade die de andere partij daardoor lijdt, te vergoeden. Doordat u uw
verplichtingen (verbintenissen) niet bent nagekomen, bent u tekort gekomen in de nakoming van de
verbintenis. U voldoet namelijk de openstaande facturen niet.
Mw. mr. Z. Hendriks
T. 06 86 81 79 62
E. z.hendriks@hendriksincasso.nl
T. 085 0640 220
Postbus 44
8256 ZG Biddinghuizen
www.hendriksincasso.nl
KvK 69890196
2
Volgens de wet dient u dan in gebreke gesteld te worden door het vooralsnog na te kunnen komen.
Cliënte heeft u meerdere malen de mogelijkheid gegeven, maar u bent helaas niet tot overmaken
van het geld overgegaan. Doordat nakoming van uw zijde uitbleef, heeft cliënte zich genoodzaakt
gezien een derde partij in te schakelen.
Verzoek
Namens cliënte verzoek ik u hierbij, voor zover nodig sommeer ik u om de openstaande posten a
€ 33.000,00 te voldoen. Dit bedrag dient binnen 16 dagen, uiterlijk op 11 februari, over te zijn
gemaakt op rekeningnummer NL76 INGB 0007 7959 00 t.n.v. Hendriks Incasso o.v.v. Van
Appeldoorn/Scheepers.
Indien de betaling niet binnen 16 dagen op onze bankrekening staat b

%d bloggers liken dit: