Notulen Algemene Ledenvergadering 6 februari 2014

AANWEZIG Aida, Robert, Gisela, Marije, Sanne en Fred

AFWEZIG Stienstra Beleggingen BV (met volmacht), Raviv (met volmacht aan 

Zeger ), Henk (met volmacht aan Marije)

1. Opening en mededelingen

Fred opent de vergadering en meldt welke volmachten ontvangen zijn (zie boven).

De overgang naar het nieuwe rekeningnummer is niet al te soepel verlopen maar uiteindelijk was iedereen eind 2013 bij met betalen.

De vergadering spreekt de wens uit in 2014 nogmaals een vergadering te houden.

2. Notulen vergaderingen 15 augustus 2013

De notulen worden goedgekeurd.

3. Financieel verslag 2013

Voorafgaand aan de vergadering heeft Zeger het verslag gecontroleerd en daarvoor getekend. De vergadering keurt het Financieel verslag 2013 goed.

De verzekeraar OffemansJoostenGroep heeft voorgesteld het verzekerd bedrag van de gebouwenverzekering tot € 2.500.000,- te verhogen, waar de vergadering mee instemt (uiteindelijk zal dit het premiebedrag met € 57,84 verhogen).

De ING berekent kosten voor de zakelijke rekening waarvoor in de begroting van 2014 een bedrag van € 110,- is voorzien.

Om te zorgen dat de financiële reserve van de VvE door toekomstig onderhoud niet teveel zal afnemen besluit de vergadering de eigenaarsbijdrage per 1 maart 2014 te verhogen naar € 100,- per maand.

4. Onderhoud

Dak: De vergadering besluit de dakgoten te laten reinigen en de lekkages te laten aanpakken. Fred zal aktie ondernemen.

Naar aanleiding van het inspectierapport van het dak door Perfectkeur besluit de vergadering offertes te laten maken voor de renovatie ervan. Robert zal aktie ondernemen.

Portiek : De vergadering besluit de schoonmaak van het portiek niet meer uit te besteden, maar deze werkzaamheden zelf te gaan doen. Nagekomen bericht: Gisela heeft contact gehad met het schoonmaakbedrijf en die stopt er per 1 maart 2014 mee.

De vergadering besluit groot onderhoud te laten doen aan de luifels aan de voorzijde. Fred zal hiervoor offertes laten maken.

Binnenriolering: De vergadering besluit voorlopig de binnenriolering van 337 tm 347 niet te laten vervangen.

Tuin:  De vergadering overtuigt M. van Appeldoorn geen claim meer te hebben op voorgeschoten kosten.

Fred meldt dat hij met Van der Tol afspraken heeft gemaakt voor een inhaalslag van het snoeien van de beplanting in de voortuinstrook: bij iedere onderhoudsbeurt zal er een deel extra gesnoeid worden, zodat in september ’14 het helemaal bij is.

5. Evaluatie Huishoudelijk Reglement

De vergadering besluit het “Voorstel wijzigen en toevoegen artikelen aan het Huishoudelijk Reglement”  integraal goed te keuren, uitgezonderd het laatste punt van artikel 12: “… een eigenaar kan een ander machtigen aan de stemming deel te nemen”  wordt verworpen. Fred zal het Huishoudelijk Reglement conform aanpassen en aan de eigenaars ter beschikking stellen.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting

Fred sluit de vergadering.

%d bloggers liken dit: