Onderwerp: SPOED: afschrift testament mw. M.C. WAGENAAR

Geachte heer Meuleman,

Ik heb u afgelopen maandag dringend verzocht per omgaande een afschrift van het testament van mw. Wagenaar aan mij te doen toekomen. Volgens de gegevens van het CTR is de laatste versie van dit testament aanwezig bij uw kantoor. Naar aanleiding van uw reactie heeft Cliënte mij gisteren inzicht gegeven in de volledige correspondentie met uw kantoor, waarvan ik hieronder een korte samenvatting geef:

 • Op 11 augustus 2017 is er voor het eerst telefonisch contact geweest tussen cliënte en  met mw. Akkermans. Zij geeft per email van 11.08.2017 aan dat u, mr Meulemans,  een opdrachtbrief aan cliënte zal doen toekomen met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, kosten en uurtarieven. Ondanks herhaalde verzoeken door cliënte is deze opdrachtbrief nimmer ontvangen.
 • Op 5.08.2017 is per e-mail aan u door cliente verzocht om juridische assistentie; Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 21.08.2017 is door cliënte gerappelleerd. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 11.01.2018 is door cliënte uitdrukkelijk verzocht om een afspraak te maken om deze kwestie te bespreken. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 11.04.2018 zijn door cliënte stukken opgestuurd in verband met de fiscale behandeling van het reeds uitgekeerd deel van de erfenis aan cliënte. U had die dag een bespreking met cliënte ivm deze kwestie. U heeft cliënte geadviseerd om een afspraak te maken met notariskantoor Lubbers, aangezien uw kantoor niet bij de afwikkeling betrokken was Terzijde merk ik op dat, mocht u daarover nog twijfelen, door deze stukken van de fiscus vaststaat dat cliënte belanghebbende is in de kwestie.
 • Op 14.05.18 heeft cliënte u verzocht om een afschrift van het testament van haar moeder, teneinde goed beslagen ten ijs te komen bij de bespreking met notariskantoor Lubbers op 16.05.18. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 16.05.18 heeft cliënte u verzocht om per omgaande, voorafgaand aan de bespreking bij Lubbers, een afschrift van het testament van haar moeder te verstrekken. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 17.05.18 heeft cliënte u geïnformeerd dat notariskantoor Lubbers stelt niet betrokken te zijn geweest bij de afwikkeling van de erfenis, en ook geen exemplaar van het testament van mw. Wagenaar te hebben. Cliënte heeft u dringend verzocht een afschrift van het testament van haar moeder te verstrekken. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 22.05.18 heeft cliënte u gerappelleerd. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 24.05.18 informeert uw secretaresse, mw. Van dr Laan, cliënte dat zij in afwachting is van uw toestemming om het afschrift te versturen. Het afschrift lag derhalve reeds klaar, maar is door u bewust niet verstuurd. Er is door u geen contact opgenomen met cliënte waarom u het afschrift niet heeft willen verzenden. Cliënte heeft nimmer het afschrift ontvangen, evenmin heeft cliënte een toelichting van u vernomen.
 • Op 27.05.18 is door cliënte u bijna gesmeekt om het afschrift te doen toekomen. Zij heeft u nogmaals bericht over haar zeer zwakke gezondheid, haar psychische klachten door deze kwestie, haar totale gebrek aan inkomen en dat zij ondertussen het grootste gedeelte van haar vermogen had opgesoupeerd. Op dit verzoek is door u niet gereageerd.
 • Op 28.05.18 is door cliënte aan uw secretaresse per email als telefonisch gevraagd of er reeds een reactie uwerzijds was. Als reactie kwam dat u nog geen terugkoppeling had gegeven aan het secrteariaat.
 • Op 29.05.18 is door cliënte wederom gerappelleerd, en wederom geen reactie uwerzijds.
 • Op 01.06.18 is door cliënte weer gerappelleerd. Wederom geen reactie uwerzijds.
 • Op 04.06.18 ontvangt cliënte een reactie, met drie punten waarom u weigert het afschrift te verstrekken:

(i)                  Uw kantoor is niet betrokken geweest bij de afwikkeling.

(ii)                U is niet bekend of het testament van mw. Wagenaar van 19.06.68 het laatste testament is.

(iii)              Aan u is niet bekend of mw. Van Appeldoorn belanghebbende is;

 • Tenslotte is door u op 20.06.18 aan cliente een bericht gestuurd waarin u, na 15 (!!) verzoeken in 10 (!) maanden tijd, dat u een dossier gaat opstarten om vast te stellen dat mw. Van Appeldoorn belanghebbend is. Voor Euro 800 kunt u dit vaststellen.

Met betrekking tot de door u aangevoerde punten in uw bericht van 04.06.18 zal ik kort zijn:

(i)                  Mij ontgaat de relevantie mbt het verstrekken van een afschrift of uw kantoor wel of niet bij de afwikkeling is betrokken.

(ii)                Cliënte heeft u afgelopen vrijdag 06.07.18 een formeel bericht van het CTR ter hand gesteld waarin wordt bevestigd dat het testament van 19.06.68 het laatste testament is.

(iii)              Volgens cliënte heeft u reeds vastgesteld, of had u reeds vast kunnen stellen aan de aan u ter hand gestelde stukken, dat cliënte dochter is van mw. Wagenaar, en daardoor wettelijk erfgenaam, dan wel door het reeds eerder aan haar uitgekeerde erfdeel dat zij belanghebbend is. Een kopie van de geboorteakte hecht ik hierbij aan.

Het behoeft geen betoog als u bovenstaande opsomming ziet wat het oordeel is van cliënte over de wijze waarop u haar belangen behartigt. Voor zover er eventueel sprake is van een opdracht van cliënte aan u tot het uitvoeren van werkzaamheden, quod non, wordt deze met onmiddellijke ingang ingetrokken. Tot op heden is door cliënte, ondanks vele verzoeken, nimmer een factuur ontvangen. Voor zover er kosten zijn gemaakt, e.g. het uitdraaien van een transportakte van het pand aan de Emmastraat, kunt u mij een gespecificeerde nota met tijdsbesteding doen toekomen.

Cliente verzoekt u hierbij voor de laatste maal om per omgaande een afschrift van het testament van mw. Wagenaar aan mij te doen toekomen. Cliënte informeert u hierbij voor alsdan dat, mocht u wederom weigeren een afschrift te verstrekken, zij niet zal aarzelen alle rechtsmaatregelen te nemen die zij nodig acht om u dit afschrift te verkrijgen.

%d bloggers liken dit: