Het excuses van de heer Geselschap nu nog een oplossing. En excuses aan de joodse bevolking

Op vr 24 jul. 2020 om 09:56 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Ik ontving gisteren van de Nationale Ombudsman het bericht dat u een klacht heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman over het handelen van de KNB. Ik betreur het dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de KNB. De Nationale Ombudsman heeft mij gevraagd of de klacht die u over de KNB heeft, al conform de binnen de geldende klachtenprocedure binnen de KNB is behandeld. Ik heb moeten constateren dat dit niet het geval is. De klachtenbehandelaar, mevrouw Kleijn, heeft uw klacht opgevat als de mededeling dat u een klacht over een notaris wilde laten beoordelen en heeft u verwezen naar de daartoe bevoegde instantie. Nu ik uw e-mail van 20 april jongstleden onder ogen heb gekregen, moet ik constateren dat de interpretatie van mevrouw Kleijn gebaseerd is op een onjuiste lezing van die e-mail. U geeft duidelijk aan dat u zich niet kunt vinden in de wijze waarop uw klacht over notarissen door de KNB is behandeld en dat u zich niet kunt vinden in de uitkomst hiervan. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan dat uw klacht over het handelen van (een medewerker van) de KNB niet op de juiste wijze in behandeling is genomen.

De KNB is de beroepsorganisatie van en voor notarissen en ondersteunt notarissen op allerlei wijzen bij het voeren van hun praktijk. De wetgever heeft de KNB geen toezichtstaken toegekend, zoals het doen van onderzoek bij en naar het handelen van notarissen. Ook heeft de KNB niet tot taak gekregen om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. Beide taken zijn belegd bij onafhankelijke instanties respectievelijk het Bureau Financieel Toezicht en de notariële tuchtrechter. Dit is naar onze mening ook logisch omdat het onwenselijk is dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

De KNB heeft in de loop der jaren echter geconstateerd dat klachten over notarissen in veel gevallen voortkwamen uit miscommunicatie tussen de cliënten en hun notaris. Vaak bleek het mogelijk te zijn om de onvrede van cliënten weg te nemen als de notaris een extra toelichting gaf op zijn of haar handelwijze. Naar de mening van de KNB is het in die gevallen onwenselijk dat een langere en een vaak voor beide partijen belastende procedure bij de tuchtrechter gevolgd moest worden. Dit moest makkelijker en laagdrempeliger kunnen. De KNB heeft daarom besloten om – op basis van vrijwilligheid – het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris te faciliteren. Wij merken dat dit in het overgrote deel van de klachten leidt tot een oplossing van de door cliënten van notarissen ervaren problemen. Er bestaat geen enkele verplichting om gebruik te maken van deze dienstverlening en partijen kunnen er ook voor kiezen om direct hun geschil voor te leggen aan de tuchtrechter.

In uw situatie is dit resultaat helaas niet bereikt. U geeft aan dat u zich er niet in kan vinden dat de notaris met in uw ogen onacceptabel handelen weg komt. Zoals aangegeven heeft de KNB geen bevoegdheden om onderzoek te doen naar het handelen van de notaris of een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. De KNB kan uitsluitend het gesprek tussen een cliënt en zijn notaris vlot proberen te trekken. Ik begrijp uiteraard dat u graag had gezien dat het probleem tussen en de betrokken notarissen zou zijn opgelost. Dat had de KNB ook graag gezien, maar helaas is het resultaat anders en zijn de mogelijkheden van de KNB om u aan een ander resultaat te helpen uitgeput. Wij kunnen u dan enkel nog verwijzen naar de daartoe bevoegde instanties zoals ook gebeurd is.

Voorts bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen door de KNB is opgepakt. Ik heb vastgesteld dat op zichzelf de juiste procedure is gevolgd bij het behandelen van klachten. U heeft expliciet aangegeven dat in een eerdere klacht over een notaris een iets andere procedure werd gevolgd. Dat is juist. Wij zijn echter constant bezig om onze eigen processen en onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben moeten constateren dat in de meeste gevallen dat een positief resultaat wordt bereikt het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris direct na het eerste contact tot stand komt. Een tweede ronde van het uitwisselen van standpunten voegt daarbij niet of nauwelijks iets toe. Juist om te zorgen dat cliënten niet het gevoel krijgen dat ze ‘aan het lijntje worden gehouden’ hebben we daarom besloten de procedure te verkorten en nog maar één rond van uitwisseling van standpunten aan te bieden en partijen – als ze er dan niet samen uit gekomen zijn – daarna direct door te verwijzen naar de bevoegde instanties om een oordeel te geven over de betreffende klacht.

Hoewel dus de juiste procedure bij de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen gevolgd is, moet ik wel vaststellen dat de snelheid van de KNB bij de behandeling van uw klacht ernstig te wensen over heeft gelaten. Daarvoor bied ik u dan ook mijn verontschuldigingen aan. Dit geldt ook voor de motivatie die u is verstrekt voor de ontstane vertraging. Ziekte van een medewerker van de KNB kan en mag nooit de reden zijn dat onze dienstverlening in het gedrang komt. De KNB is momenteel bezig om al haar werkprocessen te verbeteren. Dit geldt ook voor het proces rond de behandeling van klachten van cliënten over hun notaris. Hierbij wordt expliciet gekeken naar het voorkomen van dit soort situaties. De KNB neemt uw ervaring zeer serieus en wil in de toekomst voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren.

Samenvattend moet ik constateren dat wij op een verkeerde wijze zijn omgegaan met uw klacht over de KNB en dat bij de behandeling van uw klacht over het handelen van een aantal notarissen niet voortvarend genoeg is gehandeld. Voor beide omstandigheden bied ik u nogmaals mijn verontschuldigingen aan. Zoals aangegeven is de KNB bezig om maatregelen te treffen dit soort fouten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Elke klacht over ons handelen en onze communicatie nemen wij zeer serieus. Een klacht geeft ons altijd de mogelijkheid om onze werkwijze te verbeteren en aan te scherpen. Mocht u omtrent de afhandeling van uw klacht over het handelen van de KNB niet tevreden zijn dan kunt u onze wijze van afhandeling voorleggen aan de Nationale Ombudsman, zoals u reeds gedaan heeft. Ik zal volledigheidshalve een kopie van deze e-mail toesturen aan de Nationale Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap

mr. W.J. Geselschap

Manager Praktijkzaken

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Spui 184, 2511 BW ‘s-Gravenhage

Postbus 16020, 2500 BA ‘s-Gravenhage

t. 070 3307133

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

U geeft constant aan dat u niet geïntimideerd wenst te worden. Tot nu toe heb ik echter alleen vanuit uw zijde dreigende en intimiderende taal ervaren. Ik begrijp dat de zaak u emotioneel aangrijpt, maar ben er van overtuigd dat de wijze waarop u tracht een oplossing te forceren niet helpt.

Ik wil een laatste maal proberen duidelijk te maken wat hier gebeurt aan de hand van een voorbeeld:

U vraagt aan de bakker om u een biefstuk te verkopen. De bakker geeft aan u hiermee niet te kunnen helpen en verwijst u naar de slager. U kiest er vervolgens voor om naar de fietsenmaker en de kruidenier te gaan om te klagen over het feit dat de bakker u geen biefstuk verkoopt, maar u volgt niet de verwijzing van de bakker op.

In deze situatie gebeurt feitelijk exact hetzelfde. De KNB heeft u reeds meerdere malen uitgelegd dat zij niet de toezichthouder of – zoals u het omschrijft – de waakhond over notarissen is. Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat het de KNB niet past om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen in individuele zaken. Wij hebben u wel aangegeven waar u terecht kunt, mocht u een dergelijk oordeel wensen. De KNB kan zich als beroepsorganisatie van en voor notarissen ook niet mengen in de afwikkeling van individuele zaken zoals de uwe. Het is kortom onmogelijk voor de KNB om aan uw verzoek te voldoen. De KNB heeft domweg geen mogelijkheden om u te helpen met het oplossen van de problemen die u ervaart.

Tenslotte wijs ik u nog op het volgende. Tot op heden heeft de Nationale Ombudsman de KNB enkel gevraagd om de binnen de KNB geldende klachtenprocedure voor klachten over de KNB af te ronden. Dit is gebeurd door verzending van mijn e-mail aan u op 24 juli 2020 om 9.56. De ombudsman heeft vervolgens aangegeven dat de interventie van de ombudsman om de klachtbehandeling vlot te trekken hiermee was afgerond en dat de ombudsman het dossier verder zou sluiten. Het staat u altijd vrij om de ombudsman een oordeel te laten geven over de wijze waarop de KNB uw klacht over het handelen van de KNB uiteindelijk heeft afgehandeld. De KNB hecht grote waarde aan een dergelijk oordeel van de ombudsman. In deze zaak zien wij een dergelijk oordeel overigens met vertrouwen tegemoet.

Wij kunnen nog lang over deze zaak blijven corresponderen. Dit zal echter geen enkele oplossing voor u bieden. Het antwoord van de KNB zal steeds hetzelfde blijven: Wij kunnen u verder helaas niet helpen. U moet de stappen nemen die u nodig en wenselijk acht. Evenwel zou het in de ogen van de KNB voor de hand liggen om de door de KNB aangedragen mogelijkheden dan te verkennen. Aangezien het niet zinvol is om steeds in herhaling te moeten vallen, zal de KNB verder niet meer reageren op berichten over deze zaak uwerzijds.  

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap

mr. W.J. Geselschap

Manager Praktijkzaken

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Spui 184, 2511 BW ‘s-Gravenhage

Postbus 16020, 2500 BA ‘s-Gravenhage

t. 070 3307133

afwezig: vrijdagmiddag

Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.notaris.nl

Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief

Volg ons ook op TwitterLinkedIn of Facebook.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 07:04
Aan: Tjadens, mr. G.T. (511506) <g.tjadens@lubbers.nl>; Akkermans|Meuleman notariskantoor (Uithoorn 101659) <notaris@akkermansmeuleman.nl>; Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>; info@lubbers.nl; Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AFM

Geachte heren, 

Graag uw laatste reactie voordat ik naar de media stap. En niet door me te intimideren of gek te laten verklaren. Maar door iets op te lossen. 

Hele fijne dag, 

Op wo 29 jul. 2020 om 15:17 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte heer of mevrouw, 

Op uw site valt te lezen

 “Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken ” 

Dat is uw rol en bij de Koninklijke Notariële Beroepsinformatiebond is die eerlijkheid en transparantie ver te zoeken. Nog is het eerlijk en helder dat je voor klachten over de KNB bij de KNB zijn en als ze jarenlang niet reageren, onterecht partijdig bemiddelen, en een jaar ziek zijn is dat ook niet duidelijk of eerlijk.

En wat ze bij mij doen doen ze bij andere burgers ook. En die zijn geen journalist van beroep en weten niet waar ze terecht kunnen.  En alleen dankzij voortreffelijk werk van de ombudsman heb ik de excuses ontvangen. Alleen geen oplossing. De betrokken notarissen werken gewoon.   Net als de mensen bij de KNB die verantwoordelijk zijn. Ik ga failliet hieraan met name dankzij de betrokken notarissen. Dat is al helemaal niet eerlijk. En heb alleen maar dure advocaten (die zijn ook was in hun handen)  rekeningen etc.En niemand durft een vuist te maken behalve de ombudsman en ik. 

Dan heb ik geklaagd bij de toezichthouder financiële markten en die kan niets anders dan het signaleren van foute notarissen. En voor klachten over de notarisbond verwees hij me naar de Notarisbond, zie de mails en de mails die ik aan de ombudsman heb gestuurd, eventueel. 

En nu zegt weer de toezichthouder dat het niet onder uw toezicht valt. 

Het notariaat vormt een belangrijke onafhankelijke pijler van onze democratie en als die wankelt moet er een toezichthouder ingrijpen. Hopelijk kunt u uw licht nog eens laten gaan over onderstaande bevestiging van misstanden zoals geschreven door de Heer Geselschap van de Notaris Bond. 

Als een overheidsinstantie als de KNB niet functioneert en alle notarissen bij hen, verplicht  zijn aangesloten,  lijkt me van groot belang dat er iemand optreed ipv weg te kijken. Alvast heel erg bedankt voor de moeite,

Met vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Appelcom

Rembrandtweg 353 

1181 GL Amstelveen 

06 36270078

Zie Voor het kantoor Lubbers en Dijk

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vermaarde-notaris-betrokken-bij-wanbeheer-kunstcollectie~b7b3f785/

Dan wat betreft het kantoor Akkermans en Meulemans

Op wo 29 jul. 2020 om 09:29 schreef Info AFM <Info@afm.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Op 28 juli jl. hebben wij uw e-mail ontvangen. U heeft een klacht over twee notariskantoren en over de KNB en u vraagt of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u kan helpen.

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten. De AFM houdt toezicht op de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Lees meer hierover.

Notarissen vallen niet onder ons toezicht. Om die reden kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.

Contact met de AFM

Vanwege de Corona-maatregelen zijn we niet op kantoor en daardoor helaas niet telefonisch bereikbaar. Uw vragen kunt u stellen via info@afm.nl of via het contactformulier op onze website www.afm.nl.

Met vriendelijke groet,

Monique Tesselaar

Senior Medewerker Contactcentrum & Eerstelijns Toezicht

Toezicht Service Centrum

Autoriteit Financiële Markten

Bezoekadres: Vijzelgracht 50 – Amsterdam

Postadres: Postbus 11723 – 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

From: Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com]
Sent: dinsdag, juli 28, 2020 12:15
To: Info AFM <Info@afm.nl>
Subject: Re: Klacht over handelen KNB

Geachte heer of mevrouw 

Graag wil ik uw aandacht vestigen op onderstaande correspondentie tussen de woordvoerder van de knb en mij. 

Het lukte me niet dit online te melden. 

Dankzij briljant werk van de ombudsman is deze organisatie aangepakt. 

Het gaat over twee notariskantoren , Lubbers in Amsterdam en Akkermans en Meulemans. De eerste ontkent betrokkenheid bij het afhandelen van mijn moeders erfenis terwijl ik allerlei correspondentie heb. Ook bleek het vermogen verdwenen. Het gaat veel te ver alles te benoemen dus dat kan allemaal toesturen. 

Het laatste kantoor doet 15 maanden over het opvragen van mijn moeders testament. 

Dit terwijl ik heb aangegeven dat ik voor de tweede keer kanker heb en snel wil optreden voor mijn zusje en mijn kinderen. 

Mijn vader heeft een nieuwe partner en mijn moeder s vermogen verdwijnt in zijn zakken. 

Uiteindelijk klaag ik bij de knb over de werkwijze en word pas na een jaar aandringen de zaak onderzocht en alleen toen ik dreigde naar de media te stappen kwamen ze in actie. Daar lieten ze de betrokken notaris die maar bleef ontkennen en zijn kantoor lubbers wegkomen met niet betrokken terwijl hun kantoor stempels staan onder onroerend goed transacties  en mijn vader zelf zegt dat het zijn kantoor is en dat de heer galman, een vriend is die zijn zaken behartigt. 

Dit is in een notendop het verhaal. 

En heb nu wel een excuus gekregen maar geen oplossing. 

Ook werk ik als onderzoeksjournalist aan deze zaak. En at nemen ze me niet in dank af. 

Hopelijk bent u in staat me te helpen. Alvast hartelijk dank. 

Vriendelijke groeten ,

Marije van Appeldoorn 

Rembrandtweg 353

1181 Gl Amstelveen 

06 36270067

Op vr 24 jul. 2020 om 

21:09 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>

Geachte mevrouw van Appeldoorn,

Ik moet u helaas verwijzen naar mijn eerdere e-mails van vandaag. Daaraan heb ik niets toe te voegen. Ik begrijp dat u graag iets anders had gehoord, het is helaas niets anders. Wij kunnen en zullen verder niets voor u doen.

Ik wens u ook een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jul. 2020 om 19:46 heeft Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com> het volgende geschreven:

Geachte heer Geselschap, 

Dat verbaast ons niets helaas. 

Op uw site valt te lezen:

Als wordt vermoed dat een (kandidaat-)notaris niet integer handelt, volgt nader onderzoek. Eventueel dient de KNB een klacht in bij de tuchtrechter (de kamer voor het notariaat). (Kandidaat-)notarissen staan verder onder controle van het Bureau Financieel Toezicht. Het lijkt me overduidelijk dat notarissen die ontkennen betrokken te zijn terwijl ik emails correspondentie toestuur, hun kantoor stempel staat onder diverse aktes, of 15 maanden doen over het opvragen van een testament niet integer handelen. 

Netzomin als het vermogen wegpoetsen, een samenlevingscontract afsluiten zonder de erven in te lichten. Net zomin als het ontbreken van handtekeningen op de aan en verkoop van mijn zusje en mij op og transacties en een hele hoop andere misstanden. Dat is allemaal niet zo integer. En uw organisatie komt nog voor ze op door ze appels met peren communicatie te laten voeren. En drie jaar lang niet reageren op klachten over uw eigen organisatie en dan mevrouw Kleijn de schuld geven, ze heeft niet begrepen dat de klacht  tegen haar gericht is. Dan is het onmogelijk dat klagen over een overheidsinstelling in behandeling worden genomen door de instelling zelf. Daarbij reageert de instelling al jaren niet.  En er geen enkele autoriteit is die de instelling wil controleren zoals de toezichthouder Financiële markten. De enige die durft op te treden is de ombudsman waar ik erg dankbaar voor ben. 

Maar uw reactie de KNB kunnen u en uw zusje niet helpen want we bemiddelen alleen . Uw rol gaat veel verder dan bemiddelen. U bent uw waakhond voor alle notarissen ( allemaal moeten ze bij u zijn ingeschreven) en ook waakt ook nog eens over uw eigen organisatie. En klachten over uw organisatie komen niet aan wegens ziekte of dyslectie van mevrouw Kleijn. 

Helaas neem ik aan dat ik de enige niet ben die zo behandeld wordt en dat is schandalig op zijn zachtst uitgedrukt 

De KNB is de beroepsorganisatie van en voor notarissen en ondersteunt notarissen op allerlei wijzen bij het voeren van hun praktijk. De wetgever heeft de KNB geen toezichtstaken toegekend, zoals het doen van onderzoek bij en naar het handelen van notarissen. Ook heeft de KNB niet tot taak gekregen om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. Beide taken zijn belegd bij onafhankelijke instanties respectievelijk het Bureau Financieel Toezicht en de notariële tuchtrechter. Dit is naar onze mening ook logisch omdat het onwenselijk is dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

Deze onwenselijke situatie is weldegelijk ontstaan, zie correspondentie met de toezichthouder! 

 Doorgestuurd bericht ——–
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Datum: ma 20 apr. 2020 om 13:09
Onderwerp: Re: uw mail van 27 oktober 2018
Aan: <bft.post@bureauft.nl>

Geachte toezichthouder, 

Ik heb drie geklaagd tegen de Notarisbond tegen zich zelf maar ze reageren nu al 3 jaar niet. Vanmorgen maar een finale keer. Het is totaal absurd dat ze als het lastig word, heel in hun geval, want het is schandelijke zaak waarbij een heel groot keurige notaris kantoor zoals Lubbers en Van Dijk te Amsterdam, Akkermans en Meulemans, de Koninklijke Notarisbond betrokken zijn en ze elkaar de hand boven het hoofd houden. 

De reden dat ik nu schrijf weer omdat het door Corona word opgerakeld. Ik heb een kwetsbare gezondheid. Tevens ben ik journalist en wil deze malafide praktijken aan het licht brengen. En ga het vandaag of morgen publiceren. 

U bent toezichthouder,wat is uw reactie en wat gaat u doen?

Vriendelijke groeten 

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op di 30 okt. 2018 om 22:23 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte heer, mevrouw,

Heel erg bedankt voor uw bericht en voor het signaleren van mijn klacht. Het gaat juist ook over de notarisbond, door mijn advocaat en door mij 12 keer aangeschreven in een periode van drie maanden. Voor klachten over de notarisbond kan ik bij notarisbond terecht en dan weet ik zeker dat mijn klacht onpartijdig word behandeld?  Het e-mailadres van de kamer op de site van de notarisbond klopt ook nog eens niet.  

Ik vind het een vreemde zaak dat het klagen, heb het jaarverslag gelezen, bij de kamer vh notariaat 160 euro bedraagt. Dit terwijl bijna niemand in het gelijk word gesteld! En er belastinginspecteurs recht spreken terwijl ze daartoe niet zijn opgeleid. 

Het lijkt me geen welbestede 160 euro, in mijn geval keer 2, het gaat hier om twee bevriende notarissen.

Ik ga het verder onderzoeken wellicht dat ik dan bij u terug mag komen met bevindingen?

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp en signalering.

Vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op ma 29 okt. 2018 om 09:06 schreef BFT Post <bft.post@bureauft.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft uw e-mail van 27 oktober 2018 in goede orde ontvangen.

Het Bureau Financieel Toezicht is een toezichthouder en houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere vrije beroepsbeoefenaren.

Afgeven signaal

Het BFT kan u helaas niet helpen met uw individuele bezwaar. Daartoe bieden onderstaande instanties diverse mogelijkheden. Bij BFT kunt u alleen een signaal afgeven over het functioneren van een (kandidaat-of toegevoegd) notaris die valt onder het toezicht van het BFT. Het BFT kan uw signaal gebruiken in zijn toezicht. Uw bericht hebben wij in dit kader geregistreerd. Vanwege wettelijke bepalingen kan het BFT u echter geen terugkoppeling geven op uw melding.

Hieronder leest u in het kort wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de dienstverlening of rekening van de notaris. Uitgebreidere informatie vindt u op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), www.knb.nl.

In gesprek met de notaris over uw klacht
Zeker als het gaat om de geboden dienstverlening werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing meestal nabij.

Tussenkomst KNB
Biedt een gesprek geen uitkomst? De KNB kan u, als u dat wilt, met informele tussenkomst helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Deze tussenkomst is onpartijdig en vindt plaats door middel van schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt. Vraag de hulp aan via:

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Afdeling tuchtrecht en klachten, Postbus 16020
2500 BA DEN HAAG

Dat is bijzonder van voor een toezichthouder. Ook, En zeker gezien het feit ik uw organisatie, tesamen met mijn advocaat gebid en gesmeekt het de zaak in behandeling te nemen. Pas als ik dreig naar de pers te stappen wordt mevrouw Kleijn beter zie de mails. 

Nou goed, we geven u een laatste kans om te reageren en wel iets doen om het op te lossen. 

Heel fijn weekend!

Vriendelijke groeten

Marije van Appeldoorn

Op vr 24 jul. 2020 om 15:26 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:

Geachte mevrouw Appeldoorn,

Zoals ik in mijn bericht heb aangegeven, hebben we gedaan wat binnen onze macht ligt. Het past de KNB niet om zich inhoudelijk in deze zaak te mengen. De KNB kan u en uw zus in deze casus helaas niet verder helpen. 

Het spijt mij dat ik u niet anders kan berichten.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jul. 2020 om 14:36 heeft Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com> het volgende geschreven:

Geachte heer Geselschap,

Wat ben ik verheugd uw mail te lezen, heel erg bedankt voor het aanbieden van uw excuses! 

Mijn zusje en ik hebben echter extreem te lijden gehad onder dankzij de betrokken notarissen en uw organisatie.

In mijn geval ben ik er totaal aan onder door gegaan, psychisch en financieel. En verwacht dat u een oplossing zoekt, zsm, en in overleg met de betrokkenen notarissen treed en met mijn vader om het op te lossen. Het liefst vanmiddag nog. 

En deze keer niet door me te intimideren etc maar een oplossing die mijn moeder en haar nalatenschap recht doet. 

Mijn zusje en ik zien uw voorstel graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Op vr 24 jul. 2020 om 09:56 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Ik ontving gisteren van de Nationale Ombudsman het bericht dat u een klacht heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman over het handelen van de KNB. Ik betreur het dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de KNB. De Nationale Ombudsman heeft mij gevraagd of de klacht die u over de KNB heeft, al conform de binnen de geldende klachtenprocedure binnen de KNB is behandeld. Ik heb moeten constateren dat dit niet het geval is. De klachtenbehandelaar, mevrouw Kleijn, heeft uw klacht opgevat als de mededeling dat u een klacht over een notaris wilde laten beoordelen en heeft u verwezen naar de daartoe bevoegde instantie. Nu ik uw e-mail van 20 april jongstleden onder ogen heb gekregen, moet ik constateren dat de interpretatie van mevrouw Kleijn gebaseerd is op een onjuiste lezing van die e-mail. U geeft duidelijk aan dat u zich niet kunt vinden in de wijze waarop uw klacht over notarissen door de KNB is behandeld en dat u zich niet kunt vinden in de uitkomst hiervan. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan dat uw klacht over het handelen van (een medewerker van) de KNB niet op de juiste wijze in behandeling is genomen.

De KNB is de beroepsorganisatie van en voor notarissen en ondersteunt notarissen op allerlei wijzen bij het voeren van hun praktijk. De wetgever heeft de KNB geen toezichtstaken toegekend, zoals het doen van onderzoek bij en naar het handelen van notarissen. Ook heeft de KNB niet tot taak gekregen om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. Beide taken zijn belegd bij onafhankelijke instanties respectievelijk het Bureau Financieel Toezicht en de notariële tuchtrechter. Dit is naar onze mening ook logisch omdat het onwenselijk is dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

De KNB heeft in de loop der jaren echter geconstateerd dat klachten over notarissen in veel gevallen voortkwamen uit miscommunicatie tussen de cliënten en hun notaris. Vaak bleek het mogelijk te zijn om de onvrede van cliënten weg te nemen als de notaris een extra toelichting gaf op zijn of haar handelwijze. Naar de mening van de KNB is het in die gevallen onwenselijk dat een langere en een vaak voor beide partijen belastende procedure bij de tuchtrechter gevolgd moest worden. Dit moest makkelijker en laagdrempeliger kunnen. De KNB heeft daarom besloten om – op basis van vrijwilligheid – het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris te faciliteren. Wij merken dat dit in het overgrote deel van de klachten leidt tot een oplossing van de door cliënten van notarissen ervaren problemen. Er bestaat geen enkele verplichting om gebruik te maken van deze dienstverlening en partijen kunnen er ook voor kiezen om direct hun geschil voor te leggen aan de tuchtrechter.

In uw situatie is dit resultaat helaas niet bereikt. U geeft aan dat u zich er niet in kan vinden dat de notaris met in uw ogen onacceptabel handelen weg komt. Zoals aangegeven heeft de KNB geen bevoegdheden om onderzoek te doen naar het handelen van de notaris of een oordeel te vellen over het handelen van notarissen. De KNB kan uitsluitend het gesprek tussen een cliënt en zijn notaris vlot proberen te trekken. Ik begrijp uiteraard dat u graag had gezien dat het probleem tussen en de betrokken notarissen zou zijn opgelost. Dat had de KNB ook graag gezien, maar helaas is het resultaat anders en zijn de mogelijkheden van de KNB om u aan een ander resultaat te helpen uitgeput. Wij kunnen u dan enkel nog verwijzen naar de daartoe bevoegde instanties zoals ook gebeurd is.

Voorts bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen door de KNB is opgepakt. Ik heb vastgesteld dat op zichzelf de juiste procedure is gevolgd bij het behandelen van klachten. U heeft expliciet aangegeven dat in een eerdere klacht over een notaris een iets andere procedure werd gevolgd. Dat is juist. Wij zijn echter constant bezig om onze eigen processen en onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben moeten constateren dat in de meeste gevallen dat een positief resultaat wordt bereikt het gesprek tussen de cliënt en zijn notaris direct na het eerste contact tot stand komt. Een tweede ronde van het uitwisselen van standpunten voegt daarbij niet of nauwelijks iets toe. Juist om te zorgen dat cliënten niet het gevoel krijgen dat ze ‘aan het lijntje worden gehouden’ hebben we daarom besloten de procedure te verkorten en nog maar één rond van uitwisseling van standpunten aan te bieden en partijen – als ze er dan niet samen uit gekomen zijn – daarna direct door te verwijzen naar de bevoegde instanties om een oordeel te geven over de betreffende klacht.

Hoewel dus de juiste procedure bij de behandeling van uw klacht over de betrokken notarissen gevolgd is, moet ik wel vaststellen dat de snelheid van de KNB bij de behandeling van uw klacht ernstig te wensen over heeft gelaten. Daarvoor bied ik u dan ook mijn verontschuldigingen aan. Dit geldt ook voor de motivatie die u is verstrekt voor de ontstane vertraging. Ziekte van een medewerker van de KNB kan en mag nooit de reden zijn dat onze dienstverlening in het gedrang komt. De KNB is momenteel bezig om al haar werkprocessen te verbeteren. Dit geldt ook voor het proces rond de behandeling van klachten van cliënten over hun notaris. Hierbij wordt expliciet gekeken naar het voorkomen van dit soort situaties. De KNB neemt uw ervaring zeer serieus en wil in de toekomst voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren.

Samenvattend moet ik constateren dat wij op een verkeerde wijze zijn omgegaan met uw klacht over de KNB en dat bij de behandeling van uw klacht over het handelen van een aantal notarissen niet voortvarend genoeg is gehandeld. Voor beide omstandigheden bied ik u nogmaals mijn verontschuldigingen aan. Zoals aangegeven is de KNB bezig om maatregelen te treffen dit soort fouten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Elke klacht over ons handelen en onze communicatie nemen wij zeer serieus. Een klacht geeft ons altijd de mogelijkheid om onze werkwijze te verbeteren en aan te scherpen. Mocht u omtrent de afhandeling van uw klacht over het handelen van de KNB niet tevreden zijn dan kunt u onze wijze van afhandeling voorleggen aan de Nationale Ombudsman, zoals u reeds gedaan heeft. Ik zal volledigheidshalve een kopie van deze e-mail toesturen aan de Nationale Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap

mr. W.J. Geselschap

Manager Praktijkzaken

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Spui 184, 2511 BW ‘s-Gravenhage

Postbus 16020, 2500 BA ‘s-Gravenhage

t. 070 3307133

afwezig: vrijdagmiddag

Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.notaris.nl

Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief

Volg ons ook op TwitterLinkedIn of Facebook.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

———- Forwarded message ———
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Date: ma 20 apr. 2020 om 11:05
Subject: Re: 2020043/JK K3b
To: Klachten KNB <bemiddeling@knb.nl>

Geachte mevrouw, 

Bij uw vorige bemiddeling deed u er maanden over 13 x vragen om te bemiddelen. Ik moest toen dreigen met naar de pers te stappen. Ook volledig niet naar de feiten kijken en de heer Galman van Lubbers weg laten komen met niet betrokken terwijl er 6 aktes zijn overhandigd waarbij het kantoor en de heer Galman aanwezig was. ook mijn vader verteld dat de heer Galman zijn notaris was. Hoe kunnen ze hiermee wegkomen?

Klagen over de notarisbond doe je bij de notarisbond:

Absurd maar ik heb het gedaan bij uw instelling

Meerdere keren en onlangs ook nog! 

Ik kan me vergissen maar heb nog nooit een reactie gehad op mijn klacht. 

Zal het nog een laatste keer proberen, ik dien officieel een klacht in vanwege traineren van de zaak en de uitslag van de bemiddeling. 

Wel heel fijn dat u de zaak van de andere Notaris De heer Meuleman zo snel hebt aangepakt. Heel erg bedankt daarvoor. Maar ook hier staakt u de bemiddeling. Terwijl de notaris niet ingaat op de feiten. Hij komt aanzetten met een heel ander verhaal . 

Dus ook hierover klaag ik officieel. 

Hartelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Op di 31 mrt. 2020 om 10:52 schreef Klachten KNB <bemiddeling@knb.nl>:

ons kenmerk                   : 2020043/JK

doorkiesnummer            : (070) 330 72 07

mailadres                        : bemiddeling@knb.nl

betreft:                            : bemiddeling

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Hierbij bevestig ik uw reactie op de e-mail van kandidaat-notaris mr. R.Ph. Meuleman.

U heeft deze e-mail in cc gestuurd naar info@knb.nl, echter zoals u in mijn e-mail van 27 en 30 maart 2020 heeft kunnen lezen is het e-mailadres met betrekking tot dit dossier bemiddeling@knb.nl.

Tevens heeft kandidaat-notaris mr. R.Ph. Meuleman  een afsluitende reactie gegeven aan u met in de cc de KNB.

De rol van de KNB is hiermee ten einde. Indien partijen er na 2x schrijven niet samen uit komen stopt de rol van de KNB. Ik ga dan ook over tot sluiting van het dossier.

U kunt eventueel nog een van de andere wegen bewandelen zoals aangegeven in mijn eerste e-mail aan u van 27 maart 2020.

%d bloggers liken dit: