Bonte notarissen (Bond)

Notarissen halen redelijk vaak het nieuws vanwege malafide praktijken. Nu blijkt dat ook de prestigieuze KoninklijkeNotaris Bond, het kantoor van Lubbers van Dijk in Amsterdam Zuid, een amice notaris kantoor Akkermans en Meuleman in Uithoorn betrokken blijken te zijn bij dit soort praktijken mag het nieuws heten.

Zie ook artikel van de NOS
https://nos.nl/artikel/2145124-meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-joodse-huizen.html?fbclid=IwAR1jz3-RTHMChQcOmc0HU5VJtIa47hdBYdaD0za8IejIQxlSSIMyNRBBdRk

Erfgenaam Sander V ondervond  waar vriendjespolitiek , onder de pet houden, ontkenning en fraude toe kan leiden. 

“ Kandidaat Notaris M doet alsof hij persoonlijk het gouden ei aan het uitbroeden is. Hij heeft vijftien maanden lang nodig gehad om een kopie van  Het gouden ei is het testament van mijn moeder”. 

Een erfgenaam doet zijn verbijsterende verhaal aan Appelcom.De moeder van de erfgenaam is overleden en vanwege financiële malaise werd onlangs de erfenis uitgekeerd. Lubbers en van Dijk was degene die de belangen van mijn ouders al jaren lang behartigde. Regelmatig kwam ik op het kantoor om dingen te tekenen na mijn moeders overlijden. Hun naam staat onder alle transacties die mijn ouders deden. En tot op de dag van vandaag ontkennen alle betrokkenheid bij de nalatenschap. In de uitvoering hiervan is alles misgegaan. Het testament van de moeder lag bij het kantoor van Akkermans en Meulemans in Uithoorn en die deed 15 maanden over het opvragen. Klagen hierover bij de notarisbond kwam werd pas na maanden in behandeling genomen en na vijftien keer te vragen en dreigen naar de pers te stappen werd de klacht in behandeling genomen. Met ook de conclusie; het kantoor is niet betrokken bij de afwikkelingvan de nalatenschap. De erfgenaam diende drie keer eenofficiële klacht tegen de Notarisbond en heeft nog nooit een reactie ontvangen. Dat is niet heel vreemd als je bedenkt dat klachten over de Notarisbond bij de Notarisbond zelf moet aan kloppen. Er is ook een mogelijkheid om te klagen bij de kamer voor het Notariaat maar daarvoor moeten leges betaald worden, in het geval van de erfgenaam x twee en over die financiële middelen beschikte hij niet. De erfgenaam hadbovendien voor de tweede keer kanker gekregen en wilde de zaak regelen voor zijn zus en de kleinkinderen in het geval hij zou komen te overlijden.

Lubbers en van Dijk

Het kantoor Lubbers en van dijk , de heer Galman en de heer Meyer ontkennen betrokken te zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap terwijl onder alle aktes hun stempel en naam staat. En uitgebreide correspondentie is geweest tussen de notaris de heer Galman en de erfgenaam. Deze correspondentie heeft Appelcom onderzocht de aktes waar daadwerkelijk de naam staat van Lubbers en van Dijk en de betrokken Notaris de heer L. Galman zijn handtekening staat op de akte. 

De moeder van de erfgenaam is lang geleden overleden. “Normaal gesproken zou haar erfenis pas worden uitgekeerd na mijn vaders overlijden. Maar omdat ik in de bijstand dreigde te raken moest ik het gaan opvragen. Uiteindelijk stemde zijn vader daarin toe. En toen begon het drama”, stelt de jongen wanhopig. 

Het vermogen bleek weggepoetst. Gemakshalve is 1 bladzijde uit het testament verdwenen, geen enkele eis uit het erfrecht nog uit het testament is voldaan. En het ergste is dat de vader een samenlevingscontract heeft afgesloten zonder de erven in te lichten waardoor de hele boedel veranderd. Tot zijn ontsteltenis hoort hij dat zijn vader de familie van elke financiële transactie op de hoogte had moeten houden. En eens per jaar had er een overzicht opgesteld had moeten worden over het vruchtgebruik van de boedel. Nog nimmer hebben wij zon overzicht ontvangen. Ook hadden de handtekeningen van de familie op onroerend goed aktes moeten staan. En toestemming gevraagd. Nog nooit is zoiets verzocht. Wel heeft mijn vader een nieuwe ark en boot gekocht voor zijn partner. En twee huizen verkocht zonder ons in te lichten of toestemming te vragen. 

Er blijkt ook nog een onderzoek geweest te zijn van de FIOD naar de malafide constructies van de heer Galman en mijn vader. De heer Galman had als notaris hem erop moeten wijzen dat de erfgenamen elk jaar verslag moest doen en voor alle financiële transacties van enige omvang, dat is ook nog nooit gebeurd. Ook had hij moeten adviseren dat mijn zus en ik mee hadden moeten tekenen bij de verkoop van huizen. En ons in moeten lichten over het aangaan van samenlevingscontract met de nieuwe partner van mijn vader. En zo is bijna aan geen enkele voorwaarden van goed vruchtgebruik voldaan. 

Bij de verkoop van het ouderlijk huis had mijn vader ons ons kindsdeel moeten uitkeren zo viel te lezen op de bladzijde die uit het testament van mijn moeder was gehaald, te lezen.

De notaris is met pensioen ondertussen en was een vriend van de vader. Het notaris kantoor was betrokken bij de nalatenschap van zijn moeder. Hij was zelf regelmatig op het kantoor geweest na het overlijden van de moeder. Waarbij het testament werd voorgelezen. En had af en toe contact met de heer Galman vanwege het uitkeren van de erfenis. 

Tot de dag van vandaag ontkent de notaris betrokken te zijn geweest. Dit terwijl zijn naam staat onder alle verkoop aktes en stempels van het kantoor. Ook zijn vader geeft toe dat de heer Galman zijn notaris is geweest. En ik heb allerlei correspondentie met het kantoor gevoerd en toegezonden, stelt de erfgenaam verbijsterd vast. 

De erfgenaam neemt contact op met de P. Meyer van Lubbers en Dijk advocaten. “wij zijn de zaak kwijt, we kennen het dossier niet, we kunnen het niet vinden, wij hebben niets te maken met uw moeders erfenis. De betrokken notaris, l. Galman, en ook de naam Lubbers en van Dijk staat echter wel op allerlei verkoopaktes, mails, briefwisselingen met de erfgenaam.

De erfgenaam heeft de heer Meyer gebid en gesmeekt, doe iets om uw fout te herstellen, maak met mijn vader een plan om het op te lossen. Vergoed de schade die ik heb geleden zowel financieel als psychisch. Vorige week nog en de enige reactie is: “vervelend dat het niet is opgelost”.

Vader en Partner

De vader en zijn nieuwe partner waren ook betrokken bij een schandalig incident waarbij de partner de erfgenaam aanviel met kapot glas terwijl deze net een bijzonder zware kanker operatie had gehad. De vader kon zijn partner ternauwernood behoeden anders had ik het er niet levend af gebracht. De partner bood zijn excuses aan de volgende dag. Zowel mondeling als schriftelijk. Maar de erfgenaam besloot toen het contact met hen te minimaliseren. Toen ik een jaar later het oprakelde was het laster en smaad. Heb toen de excuses mail opgezocht in een mailbox die ik bewaar voor belangrijke mail en ze toegestuurd. Tijdens het zoeken stuitte hij ook nog eens op een mailcorrespondentie die er niet om loog tussen mijn beste vriend en de partner. De inhoud zal ik niet herhalen zo ranzig als dit was en die hadden ze per ongeluk naar mij gestuurd. Tot de dag van vandaag is het niet opgelost.

Ze hebben toen tegen iedereen verteld dat ik gek geworden was en het verzonnen had. Terwijl mijn kinderen getuigen waren. En vele opgenomen gesprekken waarin hij het toegeeft en excuses aanbiedt weigert hij publiekelijk mijn naam te zuiveren. Net als mijn vader overigens. In die periode ben ik al mijn vrienden en kennissen kwijt geraakt, verteld hij huilend. Hij raakte mede door dit incident getraumatiseerd. En zeker vanwege het feit dat het niet is opgelost. Ze boden wel aan mijn therapie te betalen om het incident te kunnen vergeten maar mijn naam zuiveren, ho maar. En omdat hij bang is Corona niet te overleven doet hij zijn verhaal. Appelcom heeft ook hierin alle correspondentie hierover gelezen en opgenomen gesprekken beluisterd en moet concluderen dat de erfgenaam de waarheid spreekt. 

Artikel 205 Notariële beschrijving van de goederen opmaken

1.Tenzij een bewind reeds tot een voldoende boedelbeschrijving heeft geleid of daartoe verplicht, moet de vruchtgebruiker in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de hoofdgerechtigde een notariële beschrijving van de goederen opmaken. De beschrijving kan ondershands worden opgemaakt, indien de hoofdgerechtigde tegenwoordig is en hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker een regeling hebben getroffen omtrent haar bewaring. 

2.Zowel de vruchtgebruiker als de hoofdgerechtigde hebben het recht om in de beschrijving alle bijzonderheden te doen opnemen, die dienstig zijn om de toestand waarin de aan het vruchtgebruik onderworpen zaken zich bevinden, te doen kennen. 

3.De hoofdgerechtigde is bevoegd de levering en afgifte van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen op te schorten, indien de vruchtgebruiker niet terzelfder tijd zijn verplichting tot beschrijving nakomt. 

4.De vruchtgebruiker moet jaarlijks aan de hoofdgerechtigde een ondertekende nauwkeurige opgave zenden van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen vruchten zijn. 

5.De vruchtgebruiker kan van de verplichtingen die ingevolge de voorgaande leden op hem rusten, niet worden vrijgesteld. 

6.Tenzij anders is bepaald, komen de kosten van de beschrijving en van de in lid 4, bedoelde jaarlijkse opgave ten laste van de vruchtgebruiker.

Akkermans en Meuleman

Het testament van de moeder ligt bij een notaris kantoor in Uithoorn, Akkermans en Meuleman. “In eerste instantie duurt het maanden om een afspraak te krijgen om het testament te voorlezen. En de digitale versie kwam pas 15 maanden later. Na meer dan 100 pogingen had de erfgenaam een advocaat ingeschakeld. Die wilde een procedure starten en die heeft dan het testament nodig. Ook op de verzoeken van de Advocaatkwam de Notaris niet met het testament. “Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en gezegd, ik ga niet meer naar huis zonder dat testament”, stelt hij verdrietig. Dat werkte wel want de volgende dag kreeg hij het toegestuurd. 

Er waren maanden lang aandringen voor nodig en heel veel telefoontjes om een afspraak te regelen. In het eerste gesprek met Notaris Meulemans was ik wel heel blij. Hij attendeerde me op allerlei zaken die waren misgegaan, dankzij hem wist ik welke fouten er gemaakt waren. En dat mijn zusjes en mijn naam overal onder de koopaktes had moeten staan. Ook gaf hij me een kopieën van aktes waaruit bleek dat de heer Galman en Lubbers en van Dijk betrokken waren want hun stempel stond onder de akte. Hij adviseerde me om met zoals hij het uitdrukte zijn beste amice te gaan praten bij het kantoor van Lubbers en van Dijk voor een mediation gesprek en zei dat onmogelijk was dat ze hun betrokkenheid ontkende vanwege de overdaad aan bewijzen en correspondentie. 

In het mediation gesprek wat ik voerde, overigens niet met de amice , de heer Piere Le Cat, maar met de heer Meyer, de opvolger van de heer Galman, ontkende ze overigens weer betrokken te zijn. 

Na het op oog goede gesprek begon de ellende. “ik wilde een afschrift van mijn moeders testament om na te lezen wat daar in stond en aan te tonen dat er een pagina te weinig in het testament stond, namelijk de bladzijde over de kinderen. En wilde een procedure starten tegen het kantoor natuurlijkvanwege bovenstaande misère maar kreeg het niet. Of ik moest opeens 1000 euro betalen die ik niet had. Na 100 berichten, belletjes besloot ik een advocaat om advies te vragen. Hij kreeg het ook niet boven water ondanks vele verzoeken. Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en heb gezegd ik ga niet weg voordat ik mijn moeders testament heb. En dat werkte, de volgende dag had hij het in de mail. 15 maanden na het eerste verzoek. Ook deze mails heeft Appelcom ingezien. 

De erfgenaam besloot te gaan klagen over het gedrag van de Notarissen en kwam terecht bij de Koninklijke Notaris Bond. 

Koninklijke Notarissen Bond

Op de site staat bij eventuele klachten kan men zich allereerst melden bij de notarisbond, die kan of bemiddelen tussen partijen. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van de kamer of het starten van een procedure. 

De erfgenaam besloot voor de bemiddeling aangezien zijnfinanciële positie het niet anders toeliet. De leges van de kamer bedragen 50 euro keer twee en met en geen inkomen en geen bijstand was dat onmogelijk. En een procedure kost voor 1 advocatenkantoor 560 ?euro los van de advocatenkosten. 

Rijnveld Advocatuur

Van Bearle 83 Advocatuur

De erfgename zoekt rechtshulp en komt terecht bij bovenstaand advocaten kantoor het geen gefinancierde rechtshulp bied. Maar toch duizenden euro’s heeft gekost omdat de rekening betaald moest worden wanneer de 30 000 x 2 op de rekening zou staan. Dus tien %  van mijn moeders erfenis is gegaan naar bovenstaand kantoor voor prutswerk. Ze adviseerde me om de erfenis aan te nemen. Kreeg geld om zaken uit het kadaster op te vragen en deed kreeg

Horling en Horlings

Dit kantoor had het vermogen weggepoetst 

Lubbers en van Dijk en de notarisbond

De erfgenaam  klopte 12 x aan bij de notarisbond, tevergeefs,pas toen hij dreigde naar de media te gaan werd een klacht in behandeling genomen die van de heer Galman van Lubbers en van Dijk. Ook toen was het maanden wachten voordat ze met de bemiddeling starten. De conclusie was ons het kantoor is niet betrokken. En daar eindigde de bemiddeling van de bond.

Akkermans en Meulemans en de Notarisbond

Door Corona besloot de erfgenaam ook te klagen bij de Notaris Bond over het er vijftien maanden over doen om een testament boven water te krijgen en wat er eerder is beschreven. De bond reageert deze keer heel snel. Binnen een week was het rond. Alleen niet inhoudelijk beargumenteerd en werd door de kandidaat notaris Meulemans afgesloten met verder correspondentie reageer ik niet. En ook de bond accepteert gewoon. 

Brummelhuis notarissen 

Klagen over Notarisbond doet u bij de notarisbond!

Voor klachten over notarisbond kunt u terecht bij de notarisbond”, zo laat de kamer van klachtenprocedurenotarissen weten. Ook een ambtenaar van het ministerie van justitie bevestigt deze vreemde manier van klagen door de dader bij de dader aan Appelcom.

Tot slot laat ook de toezichterhouder Financiële Markten laat weten dat individuele burgers niet kunnen aankloppen bij de toezichthouder bij een geschil met de notarisbond. Daarvoor moet je bij de bond zijn. 

“Heel erg bedankt voor uw bericht en voor het signaleren van mijn klacht. Het gaat juist ook over de notarisbond, door mijn advocaat en door mij 15 keer aangeschreven in een periode van drie maanden. Voor klachten over de notarisbond kan ik bij notarisbond terecht en dan weet ik zeker dat mijn klacht onpartijdig word behandeld?  Het e-mailadres van de kamer op de site van de notarisbond klopt ook nog eens niet.  

Ik vind het een vreemde zaak dat het klagen, heb het jaarverslag gelezen, bij de kamer vh notariaat 160 euro bedraagt. Dit terwijl bijna niemand in het gelijk word gesteld! En er belastinginspecteurs recht spreken terwijl ze daartoe niet zijn opgeleid. 

Het lijkt me geen welbestede 160 euro, in mijn geval keer 2, het gaat hier om twee bevriende notarissen. “, Aldus email correspondentie tussen de erfgename en de toezichthouder 

EEN KAMER MET EEN DREMPEL

Een andere manier om een conflict over een notaris te beslechten is bij onafhankelijke kamer van het Notariaat. Om daar te klagen moeten er eerst griffiegeld betaald worden een drempel, die de klager terug krijg wanneer hij in het gelijk word gesteld. In 2018  gaf de kamer van Amsterdam gaf in 20% van de gevallen gaf de voorzitter te kennen dat de klacht ongegrond was. 

Uit het jaarverslag van de kamer uit 2017 kwamen een aantal uitzonderlijke zaken naar voren. Zo werd het als beschamend ervaren dat de kamers enige tijd belastinginspecteurs aan de tuchtrechtspraak hebben laten deelnemen die daartoe niet bevoegd bleken. Uiteraard zijn de nodige maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

Wie wil klagen over een notaris is griffierrecht verschuldigd. 

De beslissingen van de kamer voor het notariaat worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/notarissen

Waarom bestaan er zoveel malafide notarissen

De problematiek van notarissen ligt in het, vaak eenmalige contact met cliënten. Alleen bij het kopen van huis en het maken van een testament ontmoet de gemiddelde Nederlander eventueel een notaris. 

Elitair, enigszins, dat word versterkt door de in middeleeuws Nederlandse teksten die voor een leek niet te volgen zijn. 

Volgens Appelcom ligt de diepe oorzaak van malafide notarissen aan het oligarpolische karakter. In Nederland warener 1256 (vgl. 2103, 1381) notarissen en 1860 (vgl. 2013 1743) kandidaat notarissen. Het loslaten van de kartelachtige tarieven, de kredietcrisis nieuwe testament regulering en bezuinigingen teisteren de beroepsgroep net als vergrijzingen een gebrek aan toezicht. In 2013 kwam er een nieuwe toezichthouder het bureau financieel toezicht. In een reactie laat hij weten dat individuele zaken niet onder het toezicht vallen en dat de voor klachten over de Notarisbond men bij de Notarisbond moet aankloppen. 

Het laatste jaarverslag van de Kamer op de website dateert uit 2018. Blijkbaar hoeft de notarisbond zich niet te houden aan wetten en regels. 

KlAGEN OVER DE BOND KAN BIJ DE BOND

Op de site van de notarisbond staat een foutief email adres van de kamer in Amsterdam. Zie mails die terug kwamen. 

Zo ook in het geval van notariskantoor Lubbers en Dijk te Amsterdam en Akkermans en Meulemans een notaris uit Uithoorn. De laatste houdt 13 maanden lang een kopie van een testament van een erfgename terwijl deze nodig was om een procedure te volgen tegen Lubbers en Dijk. Dit vanwege mogelijk frauduleus handelen. De moeder van de erfgename is overleden en vanwege financiële malaise word onlangs de erfenis uitgekeerd. Dan blijkt na 13 jaar pas dat de wil totaal onjuist is uitgevoerd. Gemakshalve is 1 bladzijde uit het testament verdwenen  en aan geen enkele eis uit het erfrecht nog uit het testament is voldaan. De betrokken notaris is met pensioen ondertussen en was een vriend van de vader. De erfgename neemt contact op met de P. Meyer van Lubbers en Dijk advocaten. “wij zijn de zaak kwijt, we kennen het dossier niet, we kunnen het niet vinden, wij hebben niets te maken met uw moeders erfenis. De betrokken notaris, l. galman, en ook de naam lubbers en dijk staat echter wel op allerlei verkoopaktes, mails, briefwisselingen.

Ik toon uw betrokkenheid hierbij aan, wat gaat u doen om het op te lossen. Ondertussen heeft de erfgename de hulp van een advocaat ingeschakeld en die zegt niets te kunnen doen voordat het originele testament boven water is. De advocaat stuurt een brief en rapelleert een aantal keren. In het totaal heeft de notaris in dertien maanden tijd meer dan honderd verzoeken gehad om een kopie van het testament af te geven. 

De erfgename is kanker en hartpatiënt en failliet. De vader drinkt met zijn nieuwe vriend elke dag roze champagne van haar moeders geld, dat maakt haar radeloos. Ze heeft als een van de weinige in Nederland honger. Mede mogelijk gemaakt door notarissen.

Invoegen reactie persvoorlichter,

Invoegen reactie alle betrokkenen

De erfgenaam klopte 12 x aan bij de notarisbond, tevergeefs, toen ze dreigde naar de media te gaan kreeg ze een reactie. Ze vroeg de kamer waar je kan klagen over het niet reageren van de notarisbond. Dat is bij de notarisbond zelf. En zo laat ook een publieksvoorzitter weten. 

Arnhem-Leeuwarden: 189 zaken Den Haag: 80 zaken ’s-Hertogenbosch: 126 zaken Landelijk zijn er dus 485 zaken binnengekomen in het jaar 2017. Voorzittersbeslissingen en verzet 

De voorzitter kan de klacht terstond in een met redenen omklede beslissing afwijzen indien hij van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk, dan wel kennelijk ongegrond is, of van onvoldoende gewicht.

Het aantal in 2017 gegeven voorzittersbeslissingen is: Amsterdam: 20 Arnhem-Leeuwarden: 36 Den Haag: 19 ’s-Hertogenbosch: 51 (27 keer dezelfde klager) Tegen de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van een klacht kan een klager verzet doen. Een klager kan vragen over zijn verzet te worden gehoord. Het aantal keer dat er tegen een voorzittersbeslissing verzet is ingediend: Amsterdam: 12 Arnhem-Leeuwarden: 12 Den Haag: 9 ’s-Hertogenbosch: 35 (27 keer dezelfde klager)

oorzittersgesprekken Indien de voorzitter van oordeel is dat een klacht vatbaar is voor minnelijke schikking, roept hij de klager en de notaris op om een schikking te onderzoeken. Wanneer een gesprek succesvol verloopt kan klager beslissen om de klacht in te trekken. Wordt de klacht niet ingetrokken, dan kan de voorzitter alsnog een voorzittersbeslissing geven of de klacht rechtstreeks doorverwijzen naar de zitting van de kamer voor het notariaat. Het aantal gesprekken dat gehouden is in 2017 is per kamer: ·

AmstAan toegevoegd- en kandidaat-notarissen kan de waarschuwing, berisping en de geldboete worden opgelegd, alsmede de tuchtmaatregel van ontzegging van de bevoegdheid om waar te nemen en om als toegevoegd notaris op te treden, voor bepaalde of onbepaalde duur. De kamer in Amsterdam heeft in 2017 in totaal 62 beslissingen genomen, waarvan 12 keer verzet ongegrond, 0 keer verzet niet ontvankelijk, 0 keer verzet gegrond, 17 keer klacht ongegrond, 3 keer klacht niet ontvankelijk, 7 keer klacht deels niet ontvankelijk deels ongegrond, 5 keer klacht gegrond: geen maatregel, 0 keer klacht gegrond: maatregel aangehouden, 6 keer klacht gegrond: waarschuwing, 2 keer klacht gegrond: berisping, 0 keer klacht gegrond: geldboete, 3 keer klacht gegrond: schorsing, 0 keer klacht gegrond, ontzegging waarnemingsbevoegdheid, 3 keer klacht gegrond: ontzetting, 0 keer bekrachtiging ordemaatregel, 0 keer een wraking toegewezen en 2 keer een wraking afgewezen, 0 keer herzieningsverzoek toegewezen en 2 keer herzieningsverzoek afgewezen. erdam: 5 gesprekken (waarvan 5 klachten ingetrokken naar aanleiding van het gesprek) ·

Arnhem-Leeuwarden: 16 gesprekken (waarvan 12 klachten ingetrokken naar aanleiding van het gesprek) · Den Haag: 5 gesprekken (waarvan 3 ingetrokken naar aanleiding van het gesprek) · ’s-Hertogenbosch: 12 gesprekken (waarvan 5 klachten ingetrokken naar aanleiding van het gesprek)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: